Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

6 lutego, 2021 Autor prezes Wyłączony

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Początkującyprzedsiębiorcy mogą zadawać pytanie czym w ogóle jest KPIR ?

Najkrócej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej działalnościjak również kosztów ich uzyskania. Należy więc w niej notowaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary czy usługi, jak również koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Szczegóły dotyczące prowadzenia KPiR znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

Na podstawie art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są zobligowane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, albo księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przekraczają równowartości 2 000 000 EUR w PLN, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości na podstawie KPiR.

Oprócz powyższej grupy,wymógprowadzenia KPiR posiadaja:

-Armatorzy, określeni na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Prowadzacy działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrzekły się prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby trudniące się działami produkcji rolnej, jeślizgłosząchęć prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie obejmuje?:

-Uiszczających podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychtylko usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,jedynie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego zbyciaskładników majątkowych (po likwidacjifirmy prowadzonej samodzielnielub otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki)

Zdarzają siętakże sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z wymogu prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest osiągalne w sytuacjach uzasadnionych szczególnymizaszłościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, zwłaszcza takimi jak:

-Wykonywanie określonych typów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek oraz stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go z obowiązkuprowadzenia KPIR. Wyżej wspomniany wniosek powinno się złożyć minimum na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie powinno być wpdrożone. W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub zaistnieniaobowiązkuprowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego, wniosek o zwolnienie powinien zostać złożony w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub zaistnienia obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie